ANBI status en beleid VVB

Aan de stichting is door de Belastingdienst de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling verleend. Deze ANBI status maakt het mogelijk dat giften of schenkingen in de meeste gevallen aftrekbaar zijn.

Met het verstrekken van onderstaande informatie voldoet Stichting Vrienden van Bokki aan haar verplichting inzake de verkrijging van de ANBI status.

 

viagra Arial;”>ANBI status Stichting Vrienden van Bokki

 

Naam instelling : Stichting Vrienden van Bokki / Vrienden van Bokki

Fiscaal nummer : 819784801

Adres : Duinstraat 66, 4631 KV Hoogerheide

 

Doelstelling:

 

Het ondersteunen van goede doelen op het gebied van het welzijn in eerste instantie kinderen, maar ook volwassenen in binnen- en buitenland en de strijd tegen kanker, door het bijeenbrengen van financiele middelen en het leveren van kennis en arbeid.

Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

 

Bestuurders:

Voorzitter: Gert-Jan de Kort

Secretaris: Rene Adriaansen

Penningmeester : Richard van Stel

Bestuurslid alg : Frank de Ron

Bestuurslid alg : Jaap van den Akker

 

De bestuurders verrichten hun werk zonder enige vorm van beloning. Alleen in geval van bijzondere kosten worden deze door de stichting aan individuele personen (binnen of buiten het bestuur) vergoed.

De stichting werkt zo veel mogelijk zonder kosten (no budget-low budget), om ervoor te zorgen dat het maximale deel van de bijeengebrachte gelden aan de specifieke doelen wordt besteed.

Gelden die bijeen zijn gebracht voor een specifiek doel worden ook voor dat doel besteed.

 

Een uitgebreidere samenvatting van het beleid wordt hier binnenkort gepubliceerd.

 

Beleid en besteding

 

Op de website en via de Facebook pagina wordt elke opbrengst en elke donatie vermeldt en wordt indien mogelijk ook de overhandiging van gelden aan gekozen doelen vermeld. Van projecten zoals in Afrika worden uitgebreide verslagen met foto en indien mogelijk videomateriaal via de website vriendenvanbokki.nl gepresenteerd. Verder wordt middels presentaties aan scholen en verenigingen getoond op welke manier de bijeengebrachte fondsen zijn of worden aangewend.

Op deze manier wordt aan de samenleving verantwoording afgelegd over de uitvoering van het bestedingsbeleid.

Doelen worden beoordeeld op het voldoen aan de doelstelling van de stichting en worden door het bestuur gekozen. De bijdrage aan die doelen wordt ook door het bestuur gekozen. Bij activiteiten die uit naam van de stichting worden georganiseerd of uitgevoerd is altijd een van de bestuursleden betrokken.

 

De stichting brengt op de volgende wijzen geld bijeen:

 

  • (sportieve-) activiteiten die bijvoorbeeld worden gesponsord
  • het organiseren van evenementen
  • het leveren van menskracht waarbij de eventuele vergoeding aan de stichting wordt geschonken
  • giften en donaties van derden
  • giften en donaties van andere goede doelen organisaties

 

De gelden worden onder andere op de volgende wijzen besteed:

 

  • Concrete projecten die worden gekozen, zoals bijvoorbeeld het bouwen van scholen in ontwikkelingslanden zoals Tanzania, Nepal en Malawi
  • Het onderhoud en lokale exploitatie van die projecten, zoals bijvoorbeeld schilderwerk of het schenken van leermiddelen of meubilair nadat de gebouwen zijn gerealiseerd)
  • Het inzetten van de binnen de reikwijdte van de stichting aanwezige kennis en ervaring ten diensten van de projecten of specifieke organisaties of personen, om de structurele bijdrage aan de doelstellingen te verzekeren en om duurzame hulp te bieden (zoals bijvoorbeeld hulp bij het opzetten van een lokale kleinschalige onderneming, waarmee het inkomen van een specifieke familie in een ontwikkelingsland wordt verzekerd)
  • Concrete doelen die door de samenleving worden aangedragen, zoals het ondersteunen van specifieke personen of gezinnen in hun strijd tegen kanker (deze doelen zijn over het algemeen anoniem)
  • Het ondersteunen van andere organisaties op gebied van zorg, palliatieve zorg, onderzoek en behandeling van kanker met gelijksoortige doelstellingen

 

In principe worden geen gelden geschonken, maar gaan 1 of meerdere bestuursleden, vaak aangevuld met Vrienden zonder bestuursfunctie, ter plaatse om mee te helpen met (bouw-) werkzaamheden en om ervoor te zorgen dat de gelden op de beste manier worden besteed. Er wordt lokaal dus ook gezocht naar de beste producten, diensten en grondstoffen, tegen de beste voorwaarden.

 

Bij kleinschaliger projecten worden doelen, besteding en uitvoering door het bestuur beoordeeld en goedgekeurd en wordt erop toegezien dat er bijvoorbeeld tegen de best mogelijke voorwaarden wordt ingekocht.

 

De besteding van gelden en ondersteuning van doelen, alsmede de project-aanpak, is altijd door een meerderheid van het bestuur goedgekeurd.

 

Besluitvorming vindt in principe plaats in de bestuursvergadering die op gezette tijden wordt gehouden. Van de bestuursvergadering wordt een kort verslag gemaakt door de Secretaris. In voorkomende gevallen kan een besluit op een andere manier worden genomen, zoals bijvoorbeled via telefonisch overleg en mondeling akkoord of communicatie en bevestiging per e-mail.

 

De werkwijze binnen een project wordt bepaald door de bestuursleden die met het specifieke project belast zijn. Hiervan worden geen verslagen gemaakt.

 

 

Het volledige plan is hier ook te downloaden.